Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
02 ต.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.เชียงใหม่ เปิดรับคณะศึกษาศาสตร์ ทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1
เปิดรับสาขาวิชาประถมศึกษา

รับตรง 63 ม.เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
2K views | 02 ต.ค. 62
ไม่ระบุ
01 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
เหลืออีก 10 วัน
01

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาประถมศึกษา
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- จะสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562
- GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50 
- เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากระบบ สพฐ.
- มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร บัญชีรายชื่อภูมิลำเนา >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 30 ต.ค. 62

กำหนดการดำเนินการ >>Click
Related Content