Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.เวสเทิร์น คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุนเพชรราชพฤกษ์ 63
19 ก.ย. 62
4K views
Shares
0

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทุนเพชรราชพฤกษ์ 63

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX 2.00 น.
- ผู้สำเร็จจากโรงเรียนหรือหลักสูตรนานาชาติต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เกรด 12 มีผลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา หรือผลสอบ IB STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
- กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
ยื่นเกรด GPAX  แฟ้มสะสมผลงาน สัมภาษณ์ทราบผลทันที


โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 100,000 บาท/เทอม รวมมูลค่า 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง https://bit.ly/2mdQVs7
- ชำระค่าสมัครจำนวนเงิน  500 บาท ธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดค่าสมัครทุกสาขา ทั่วประเทศ


สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 085-820-8833 , 02-563-5252 ต่อ 5027
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 ก.ค. - 31 ต.ค. 62

Related Content