Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทโควตา
22 ส.ค. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับประเภทโควตา

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ประเภทโควตา
3K views | 22 ส.ค. 62
ไม่ระบุ
01 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
ไม่ระบุ
2.75/3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- แผนการเรียนตามที่กำหนด
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
- เฉพาะโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ใช้ GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- รายละเอียดคุณสมบัติแต่ละโควตา ดูในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
- ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน จะเป็นผู้รวบรวบใบสมัครส่งให้มหาวิทยาลัย หรือส่งไปรษณีย์ ไปที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
- มีเปิดรับทุนการศึกษา ดูรายละเอียดในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ก.ค. - 30 ก.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ต.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 02 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 พ.ย. 62

Related Content