Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
20 ส.ค. 62
6K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการสอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

รับตรง 63 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
6K views | 20 ส.ค. 62
80 คน
20 ส.ค. 62 - 20 ก.ย. 62
เหลืออีก 3 วัน
20

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- รายละเอียดประเภททุนดูที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์ (มีศูนย์สอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (ไม่เสียค่าสมัคร)
- เอกสารการสมัคร นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์
**ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับทุน ยื่นสมัครเข้ารอบพอร์ต ติดตามวันรับสมัครทางเว็บไซต์**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ส.ค. - 20 ก.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 01 ต.ค. 62

สอบ
: 08 - 12 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 ต.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 01 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 พ.ย. 62

Related Content