Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏพระนคร ภาคปกติ (เพิ่มเติม)
14 มิ.ย. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏพระนคร เปิดรับภาคปกติ (เพิ่มเติม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. เฉพาะที่กำหนด
- GPAX และ แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT หรือ O-NET เฉพาะผู้สมัครคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 - 18 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 19 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 20 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 มิ.ย. 62

ปฏิทินรับสมัคร >>Click
Related Content