Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ลาดกระบัง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)
15 มี.ค. 62
595 views
Shares
0

TCAS 62 ลาดกระบัง เปิดรับคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)  

**เปิดรับ 2 ครั้ง**

TCAS 62 ลาดกระบัง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)
595 views | 15 มี.ค. 62
30 คน
01 มี.ค. 62 - 03 มิ.ย. 62
เหลืออีก 7 วัน
01

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
- หรือ ระดับ Grade 12, Year 13
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลสอบ GAT/PAT2  หรือผลสอบอื่น ๆ ตามที่กำหนด
- มีผลสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งหลักฐานการสมัคร ตามที่กำหนด ทางไปรษณีย์ ไปที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

**รับสมัคร จำนวน 2 ครั้ง**
ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 มี.ค. - 03 มิ.ย. 62

**กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละรอบ ดูที่ระเบียบการ**

สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 1 : จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62 (TCAS รอบ 2) 

สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 2 : จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 17 - 18 มิ.ย. 62 (TCAS รอบ 5)
Related Content