Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10
17 ก.ค. 62
261 views
Favorite
Shares
0
Aug
26
Event Date
26 - 27 ส.ค. 62
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ระบุ
Image
People
13 มิ.ย. 62 - 24 ก.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 "ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับมัธยมศึกษา.
2. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป.

เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

วันจัดกิจกรรม
• 26 - 27 ส.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

13 มิ.ย. 62 - 24 ก.ค. 62
26 - 27 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content