Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2562
17 ก.ค. 62
310 views
Favorite
Shares
0
Aug
07
Event Date
07 - 09 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 คน
Image
People
17 มิ.ย. 62 - 17 ก.ค. 62
30
Image
Register
1000 บาท
Image
Expense

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ส่งแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเข้าร่วม ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ปี ๒๕๖๒“ เติมร้อยเพิ่มล้าน อาหารเพิ่มค่า (Value-added foods)” สิทธิพิเศษ นักเรียนที่ผ่านการอบรมในค่ายอุตสาหกรรมอาหาร มีสิทธิยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 1 Portfolio) โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน รับสมัคร 10 ทีม ทีมละ 3 คน (ครูที่ปรึกษา 1 คนและนักเรียน 2 คน)

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 09 ส.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1000 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

17 มิ.ย. 62 - 17 ก.ค. 62
22 ก.ค. 62

07 - 09 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content