Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย PBICedu Version 2
22 เม.ย. 62
382 views
Favorite
Shares
0
Apr
27
Event Date
27 เม.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100 คน
Image
People
01 ก.พ. 62 - 26 เม.ย. 62
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ในระดับการศึกษา ม.4-ม.6 มาค่ายติว GAT (ภาษาอังกฤษ) และ PAT 7.4 (ภาษาจีน) ที่จะสรุปเนื้อหาทุกส่วนตั้งแต่การสนทนา ไวยากรณ์ คำศัพท์ ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในการสอบ รวมถึงการอ่านจับใจความ โดยพี่ ๆ จะสรุปไว้ให้ภายในวันเดียว (ต่อหนึ่งวิชา) เท่านั้น ค่ายนี้จัดขึ้นและสอนโดยรุ่นพี่นักศึกษามากความสามารถ จำนวนรับ 100 คน/รอบ , ทุกรอบเวลา 8.30-16.00 น.

วันที่จัดกิจกรรม PAT 7.4 (ภาษาจีน) 
รอบที่ 1: วันที่ 27 เมษายน 2562
รอบที่ 2: วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 3: วันที่ 15 มิถุนายน 2562
GAT (ภาษาอังกฤษ)
รอบที่ 1: วันที่ 28 เมษายน 2562
รอบที่ 2: วันที่ 9 มิถุนายน 2562
รอบที่ 3: วันที่ 16 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 
1. ทีมผู้จัดขอขอบคุณต่อน้อง ๆ และผู้ปกครองที่ให้ความสนใจกับค่ายติวสรุป 2 ครั้งที่ผ่านมา และขอแจ้งให้ทราบว่าผู้จัดจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อผู้เข้าร่วมสมัครจนเต็มจำนวนที่รับไว้ ทั้งนี้เพื่อควบคุมบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนของน้อง ๆ เอง
2. ค่าใช้จ่าย 300 บาทนั้นครอบคลุมการติววิชาใดวิชาหนึ่ง 1 รอบ มิใช่ครอบคลุมทั้ง 2 วิชา หากต้องการติวทั้ง 2 วิชาค่าใช้จ่ายรวมคือ 600 บาท

วันจัดกิจกรรม
• 27 เม.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

01 ก.พ. 62 - 26 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้อง 210-211 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Related Content