Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
19 ก.ค. 62
541 views
Favorite
Shares
0
Apr
06
Event Date
06 - 07 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
100 คน
Image
People
11 ม.ค. 62 - 11 ก.พ. 62
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

รับสมครน้อง ๆ ชั้น ม. ปลายสายวิทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มาร่วมสานฝัน เรียนรู้ถึงหน้าที่และบทบาทของวิชาชีพทันตแพทย์มากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้องที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังมุ่งหวังให้น้อง ๆ สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 07 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

11 ม.ค. 62 - 11 ก.พ. 62
06 - 07 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซอยโยธี) และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จัดโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content