Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย MSE CAMP #3 (รอบ2)
17 ต.ค. 62
152 views
Favorite
Shares
0
Jan
27
Event Date
27 ม.ค. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
100 คน
Image
People
19 พ.ย. 61 - 18 ม.ค. 62
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต มาร่วมกิจกรรมสร้าง Portfolio และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาในสาขาวิชา โดยไม่ต้องสอบเข้า น้อง ๆ จะได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และบรรยากาศของการเรียนการสอน หลังจากน้อง ๆ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS รอบ 2 โควตา 28 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่องทางค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสาขาวิชา

วันจัดกิจกรรม
27 ม.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

19 พ.ย. 61 - 18 ม.ค. 62
21 ม.ค. 62

27 ม.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จัดโดย
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content