Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
AHS CAMP #12 โครงการค่ายเพื่อนกาวน์ ครั้งที่ 12
16 ก.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Oct
21
Event Date
21 - 24 ต.ค. 59
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 คน
Image
People
12 ส.ค. 59 - 12 ก.ย. 59
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 12 ค่ายแนะแนวคณะสหเวชศาสตร์ จัดขึ้นสำหรับน้องๆ ม.ปลาย โดยคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ มี 4 สาขาด้วยกัน ได้แก่
- สาขาเทคนิคการแพทย์
- สาขากายภาพบำบัด
- สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
- สาขารังสีเทคนิค

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 12
1) กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ( สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ )
2) มีความสนใจวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหารหรือ รังสีเทคนิค ของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ4วัน 3 คืน

การส่งใบสมัคร
1)ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในซองจดหมายขนาด A4 ทางไปรษณีย์ส่งแบบจดหมายลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น (ไม่ส่งแบบติดแสตมป์) ภายในวันที่ 12กันยายน 2559 วันที่สมัครยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง
2)ให้ระบุหน้าซองจดหมาย A4 ดังนี้ 
 ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าซองในหน้าต่อไป กรุณาส่ง สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย154 
ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพ10330วงเล็บมุมล่างขวาว่า “ ค่ายเพื่อนกาวน์12

 

วันจัดกิจกรรม
• 21 - 24 ต.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

12 ส.ค. 59 - 12 ก.ย. 59
18 ก.ย. 59

21 - 24 ต.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content