Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย ครั้งที่ 9
16 ก.ย. 62
573 views
Favorite
Shares
0
Oct
22
Event Date
22 - 24 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
100 คน
Image
People
08 ส.ค. 59 - 09 ก.ย. 59
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3) มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) เป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการเข้าร่วม ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทรายมาก่อน
5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าค่าย

เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทรายครั้งที่ 9
2) ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรนักเรียนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
3) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
4) ใบรับรองผลการเรียนสะสม (ปพ.1)
    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ใช้ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ให้ใช้ ปพ.1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5) รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 หรือ 2 นิ้วจ านวน 1 รูป ให้ติดมากับใบสมัคร
6) ใบขออนุญาตผู้ปกครอง (ท้ายใบสมัคร)


วิธีการส่งใบสมัคร
1) ส่งด้วยตัวเอง ในวันเวลาราชการ ที่ห้องงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณะสุข
2) ส่งทางทางไปรษณีย์
ใบปะหน้าซอง งานพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ต. เมืองศรีไค อ. วารินชาราบ จ. อุบลราชธานี 34190 (ค่าย “ฉันอยากเป็นหมอมอทรายครั้งที่ 9”)

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 ต.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
ประกอบด้วย - ค่าอาหารและที่พัก 450 บาท - ค่าดำเนินกิจกรรม 250 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

08 ส.ค. 59 - 09 ก.ย. 59
17 ก.ย. 59

22 - 24 ต.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดโดย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Related Content