Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย TNI World Class ครั้งที่ 2
16 ต.ค. 62
366 views
Favorite
Shares
0
Oct
06
Event Date
06 - 07 ต.ค. 59
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
100 คน
Image
People
17 ส.ค. 59 - 16 ก.ย. 59
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยให้มีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่นและ ASEAN มากกว่า 50 แห่ง ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 9 ปี โดยส่งนักศึกษาไทยปีละประมาณ 200 คนไปเรียนในช่วงภาคฤดูร้อนในระยะสั้น (1 – 2 เดือน) และมีทุนระยะยาว (1 ปี) โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น สถาบันฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการค่าย TNI World Class ขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีสิทธิ์รับทุน TNI World Class

 

โครงการค่าย TNI World Class สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ จะคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ต้องการและสามารถยอมรับเงื่อนไขการสมัครได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกสายการเรียน)

เป็นผู้มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา 3.50 ขึ้นไป

เป็นผู้มีความประพฤติดี

มีความสนใจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เงื่อนไขการสมัคร

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ายแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมาสอบข้อเขียนเพื่อทำการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุน ในวันอาทิตย์ ที่ 17-18 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น.

 

**หมายเหตุ

ข้อสอบเป็นข้อสอบชุดเดียวกับการสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาปี 2559 ผู้ร่วมโครงการที่ต้องการมาสอบข้อเขียน จำเป็นต้องกรอกใบสมัครและทำตามขั้นตอนเดียวกับการสอบตรงฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่สมัครสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาของสถาบันฯ ไว้แล้ว สามารถมาสอบได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

กิจกรรม

กิจกรรม Workshop ในรูปแบบ โมโนซุคุริ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 07 ต.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
* ม.6 เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

17 ส.ค. 59 - 16 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59

06 - 07 ต.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Related Content