Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 13 (TUYEC'13)
14 พ.ย. 62
2K views
Favorite
Shares
0
Oct
21
Event Date
21 - 24 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
30 ก.ค. 59 - 02 ก.ย. 59
30
Image
Register
250 บาท
Image
Expense

พี่แดงจะพาน้อง ๆ ม.4 - ม.6 ไปพบกับการมองสิ่งรอบตัวแบบนักเศรษฐศาสตร์ เกมเศรษฐศาสตร์ ที่น้องไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อน ทดลองเรียนกับอาจารย์ตัวจริงใน ห้องเรียนจำลอง เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานที่ สู่โลกภายนอกและกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเรียนการสอนในคณะเศรษฐศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาความคิดและจิตสํานึกในการทําประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม

คุณสมบัติในการสมัคร
- เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- มีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด4 วัน 3 คืน

หลักฐานในการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ (สามารถถ่ายสําเนาเพื่อกรอกรายละเอียดได้)
2. หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง จํานวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองการศึกษาจากทางโรงเรียน (ตัวจริง) จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)จํานวน 1 ฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
- พี่จัมพ์ โทร. 084-104-1410 / พี่นําสุข โทร.085-952-8638

*ประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนกันยายน 2559 สามารถติดตามผลได้ทาง FB : TUYEC 13*

 

วันจัดกิจกรรม
• 21 - 24 ต.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
250 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

30 ก.ค. 59 - 02 ก.ย. 59
21 - 24 ต.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content