Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ BEAM CAMP KMITL ครั้งที่ 1
16 ต.ค. 62
2K views
Favorite
Shares
0
Oct
22
Event Date
22 - 24 ต.ค. 59
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40 คน
Image
People
11 ก.ค. 59 - 15 ส.ค. 59
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ประชาสัมพันธ์ค่าย BIOMEDICAL ENGINEERING ALTERNATIVE MOVEMENT BY KMITL ครั้งที่ 1
อยากเชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์ ที่สนใจ มาเปิดประสบการณ์ที่วิศวะลาดกระบัง ว่าวิศวชีวการแพทย์คืออะไร? เรียนอะไรกันบ้าง?

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 แผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมที่จัดไว้ด้วยความตั้งใจ
4. สามารถพักค้างแรมตามระยะเวลาที่ดำเนินโครงการได้

หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ
- ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว ติดลงในใบสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ ไปที่ ค่าย BEAM CAMP สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ตึกอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 ต.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
• บุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรี
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

11 ก.ค. 59 - 15 ส.ค. 59
12 ก.ย. 59

22 - 24 ต.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content