Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 8 (Tomorrow’s Teachers)
20 ต.ค. 62
2K views
Favorite
Shares
0
Oct
29
Event Date
29 ต.ค. 59 - 01 พ.ย. 59
80 คน
Image
People
17 มิ.ย. 59 - 31 ก.ค. 59
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

หลักการและเหตุผล

ในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เยาวชนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นครู ไม่เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู สืบเนื่องมาจากค่านิยมในเรื่องค่าตอบแทนจึงทาให้เยาวชน ส่วนใหญ่มองข้ามและให้ความสนใจกับอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ผลิตครูมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรทาง การศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต การส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักความศรัทธาและอยากจะ ประกอบอาชีพครู จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชน คณะกรรมการจึงตระหนักและ เล็งเห็นถึงคุณค่าในวิชาชีพครูเป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการ ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 8 (Tomorrow’s Teachers) ขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

1.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

2.   เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนต่างโรงเรียน

4.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมต่างถิ่น

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1.    เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ในปีการศึกษา 2559

2.    สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ สามารถอยู่ค่ายได้ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

3.    ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม

4.    ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

5.    ผู้ที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

6.    ไม่เคยเข้าร่วม “ค่ายคนเปื้อนชอล์ก” มาก่อน

ขั้นตอนการสมัคร

สามารถรับใบสมัครได้จากฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร จาก FACEBOOK “KPC Camp : ค่ายคนเปื้อนชอล์กคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”

ใบสมัคร “ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 8” มีทั้งหมด 9 หน้า โดยหน้า 1 – 4 เป็นคาชี้แจงการสมัคร (ผู้สมัครเก็บไว้) และ หน้า 5 – 9 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับมา

1.    กรอกข้อมูลด้วยลายมือที่อ่านง่ายให้ครบถ้วนทุกช่อง หากข้อใดไม่สามารถตอบได้หรือไม่มีข้อมูลให้ทำเครื่องหมาย “ขีด (-)”

2.    ติดรูปถ่ายชุดสุภาพขนาดใดก็ได้ บริเวณมุมบนขวามือ จานวน 1 รูป

3.    ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาได้

ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ “นางสาวธนินีย์ สัมฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131” วงเล็บมุมซองว่า“ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 8” ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (โดยนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

การคัดเลือก

1.    ตอบคำถามและนำเสนอภาพถ่ายตนเองจากความคิดของตนเอง

2.    ถ่ายรูปคู่กับครูที่ประทับใจ 1 ท่าน พร้อมเขียนเหตุผลของความประทับใจ เกี่ยวกับครูท่านดังกล่าว

3.    ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

4.    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วันจัดกิจกรรม
• 29 ต.ค. 2559 - 01 พ.ย. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

17 มิ.ย. 59 - 31 ก.ค. 59
16 ส.ค. 59

29 ต.ค. 59 - 01 พ.ย. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนวัดบางเป้ง จังหวัดชลบุรี
จัดโดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Related Content