Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018
19 พ.ย. 62
2K views
Favorite
Shares
0
Jul
01
Event Date
01 ก.ค. 60 - 02 ธ.ค. 60
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40 คน
Image
People
19 มิ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018 เชิญชวนน้อง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยมีกำหนดการ และจำนวนรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 ประวัติการศึกษา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
ก) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
ข) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
ค) ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561
1.2 คุณสมบัติอื่นๆ
ก ) สายตาไม่บอดสี
ข ) เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ เพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

ปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1 : 28 มิถุนายน 2560 / วันที่จัดค่าย 1 กรกฏาคม 2560 (ไม่ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2: 28 กรกฎาคม 2560 / วันที่จัดค่าย 5 สิงหาคม 2560 (ไม่ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร ครั้งที่ 3: 29 สิงหาคม 2560 / วันที่จัดค่าย 2 กันยายน 2560 (ไม่ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร ครั้งที่ 4: 22 กันยายน 2560 / วันที่จัดค่าย 7 ตุลาคม 2560 (ไม่ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร ครั้งที่ 5: 27 ตุลาคม 2560 / วันที่จัดค่าย 4 พฤศจิกายน 2560 (ไม่ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร ครั้งที่ 6: 24 พฤศจิกายน 2560 / วันที่จัดค่าย 2 ธันวาคม 2560 (ไม่ค้างคืน)

วันจัดกิจกรรม
• 01 ก.ค. 2560 - 02 ธ.ค. 2560
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

19 มิ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
01 ก.ค. 60 - 02 ธ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวมตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content