Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
21 ส.ค. 62
590 views
Favorite
Shares
0
May
06
Event Date
06 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยศิลปากร
200 คน
Image
People
27 มี.ค. 60 - 17 เม.ย. 60
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 5 - ม. 6 เข้าร่วมโครงการค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ รู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุ และได้รับประกาศนียบัตร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อ
เงื่อนไขของผู้สมัคร
1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
• สำหรับผู้กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม. 5 ในปีการศึกษา 2560
• ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม. 4 รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
• สำหรับผู้กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2560
• ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม. 5 รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
• ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1 - 35 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม. 4 - ม. 5 (นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม. 5)
2. สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี (กำลังเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
• ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
• ผู้กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม. 5 ในปีการศึกษา 2560 ให้นับค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม. 4
• สำหรับผู้กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2560 ให้นับค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม. 5

* จำนวนที่รับ สาขาวิชาละ 100 คน*

วันจัดกิจกรรม
06 พ.ค. 2560
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
200 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

27 มี.ค. 60 - 17 เม.ย. 60
06 พ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
จัดโดย
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
Related Content