Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Chem E Camp ครั้งที่ 5
23 ส.ค. 62
731 views
Favorite
Shares
0
May
05
Event Date
05 - 07 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
60 คน
Image
People
02 มี.ค. 60 - 05 เม.ย. 60
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense


ค่าย Chem E Camp คร้ังที่ 5 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสทำความรู้จักกับ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี การเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแนะนำแนวทางของการประกอบ
อาชีพของวิศกรเคมีในอนาคต น้อง ๆจะได้ฝึกหัด โดยใช้เครื่องมือจริง ๆ ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมนันทนาการซึ่งทำให้น้องได้รับความรู้และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้
เป็นอย่างดี

วันจัดกิจกรรม
• 05 - 07 พ.ค. 2560
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

02 มี.ค. 60 - 05 เม.ย. 60
10 เม.ย. 60

05 - 07 พ.ค. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content