Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายรามาปณิธานครั้งที่ 22
15 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Feb
18
Event Date
18 - 19 ก.พ. 60
มหาวิทยาลัยมหิดล
144 คน
Image
People
24 ธ.ค. 59 - 23 ม.ค. 60
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense


โครงการ “ค่ายรามาปณิธานครั้งที่ ๒๒” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเรียนในคณะแพทยศาสตร์และการ
ประกอบวิชาชีพแพทย์ แสดงบรรยากาศทั้งด้านการเรียนและการเป็นแพทย์ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านการจําลองปฏิบัติการทางการแพทย์ และนําเสนอจุดเด่นด้านการเรียนและการเป็นบัณฑิตของคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและจุดเด่นอื่น ๆ ของคณะฯ อันจะเป็นการ
เปิดมุมมองให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าคณะแพทยศาสตร์และคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เหมาะสมกับตนหรือไม่

ส่งเอกสารใบสมัครมาที่  ตู้ ปณ. 8 พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

วันจัดกิจกรรม
• 18 - 19 ก.พ. 2560
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
144 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

24 ธ.ค. 59 - 23 ม.ค. 60
05 ม.ค. 60

18 - 19 ก.พ. 60
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content