Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
UBS Camp 2020
08 ส.ค. 63
194 views
Favorite
Shares
0
Aug
08
Event Date
08 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
180 คน
Image
People
14 ก.ค. 63 - 01 ส.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564  เชิญชวนน้อง ๆ ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาความสนใจในสาขาอาชีพในอนาคตทางธุรกิจ งานนี้ ฟรีตลอดทั้งงงาน


โดยผู้ที่สนใจสมัครต้องศึกษารายละเอียด/เกณฑ์การคัดเลือกฯ/วัน เวลา จัดกิจกรรม
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 
โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com 
LineId: @hcs9340l 
Page: งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันจัดกิจกรรม
08 ส.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
180 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

14 ก.ค. 63 - 01 ส.ค. 63
08 ส.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดโดย
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Related Content