Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
YCP215 “3D ROBOT MODEL DESIGN”
15 ก.ค. 63
222 views
Favorite
Shares
0
Jun
10
Event Date
10 มิ.ย. 63
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
30 คน
Image
People
22 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

อบรมออนไลน์ฟรี สำหรับเหล่าอนาคตวิศวกร แห่งโลก New Normal มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ 3 มิติ เบื้องต้น บนโปรแกรม “TINKERCAD” น้องๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดและองค์ประกอบต่าง ๆ ของในการออกแบบหุ่นยนต์ เรียนรู้การเขียนแบบสามมิติเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดเป็นวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอนาคต อีกทั้งได้ฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของ 21st Century Skills ในโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 215 ตอน “3D ROBOT MODEL DESIGN: เติมเส้นสี สร้างสีสัน สู่เส้นทางวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม TINKERCAD” อบรมฟรี ! มีเกียรติบัตร ผ่านโปรแกรม True VROOM

 

วันจัดกิจกรรม
10 มิ.ย. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

22 - 31 พ.ค. 63
04 มิ.ย. 63

10 มิ.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
โปรแกรม True VROOM
จัดโดย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content