Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย MSE VIRTUAL CAMP #10 (ค่ายออนไลน์)
29 พ.ค. 63
262 views
Favorite
Shares
0
Jun
05
Event Date
05 - 26 มิ.ย. 63
มหาวิทยาลัยศิลปากร
600 คน
Image
People
01 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี Stay Home Stay Safe อยู่บ้านก็ร่วมกิจกรรมค่ายออนไน์ได้ เข้าร่วมกิจกรรมเพียงวันเดียวก็ได้รับประกาศนียบัตรส่งให้ถึงบ้าน และสิทธิพิเศษสำหรับน้องที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open House (exclusive) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลาย

สำหรับค่ายออนไลน์นั้นน้อง ๆ จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้น ม.5 และ ม.6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้ําศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 64-65 และเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา อีกทั้งประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้อีกด้วย

วันจัดค่ายมี 4 รอบ รับจำนวน 150/รอบ
1. วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63
2. วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 63
3. วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 63
4. วันศุกร์ที่ 26 ม.ย. 63

วันจัดกิจกรรม
• 05 - 26 มิ.ย. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
600 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 29 พ.ค. 63
01 มิ.ย. 63

05 - 26 มิ.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ค่ายออนไลน์
จัดโดย
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content