Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Petro Online Episode #Petro
08 ส.ค. 63
537 views
Favorite
Shares
0
Sep
12
Event Date
12 - 20 ก.ย. 63
มหาวิทยาลัยศิลปากร
200 คน
Image
People
17 เม.ย. 63 - 14 ส.ค. 63
30
Image
Register
100 บาท
Image
Expense

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.5-ม.6 ในปีกาศึกษา 2563 ที่ต้องการประสบการณ์ทางด้าน "ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ " เราจัดเต็มที่ทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิง ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับรุ่นพี่ ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้ฝึกทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ เรียกได้ว่ามีให้ครบ จบในค่ายเดียว  เลือกเข้าร่วมได้ 1 วัน ในวันที่ 12,13,19,20 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติบัตรไว้ยื่น Portfolio ที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2564 หรือ 2565

วันจัดกิจกรรม
• 12 - 20 ก.ย. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
200 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
100 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

17 เม.ย. 63 - 14 ส.ค. 63
12 - 20 ก.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโดย
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Related Content