Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้าปีที่ 6
14 ธ.ค. 62
328 views
Favorite
Shares
0
Jan
10
Event Date
10 - 12 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไม่ระบุ
Image
People
12 พ.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ โดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการ แนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจกับเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง 

วันจัดกิจกรรม
• 10 - 12 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

12 พ.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62

10 - 12 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จัดโดย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Related Content