Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 16
20 ต.ค. 62
485 views
Favorite
Shares
0
Feb
01
Event Date
01 - 02 ก.พ. 63
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 คน
Image
People
01 ก.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
30
Image
Register
550 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต มาลองสัมผัสกับบรรยากาศในการเข้ามาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา เรียนรู้บทบาทการปฏิบัติงานในร้านยาหรือในโรงพยาบาล บทบาทของเภสัชกรด้านการค้นพบยา บทบาททางด้านเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม รวมไปถึงสร้างความเข้าใจในลักษณะการเรียนการสอน และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อน้อง ๆ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

วันจัดกิจกรรม
• 01 - 02 ก.พ. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
550 บาท
(ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 50 บาท แนบมาพร้อมใบสมัคร และ 500 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

01 ก.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
01 - 02 ก.พ. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content