Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการค่าย MSE CAMP 6 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
20 ก.ย. 62
585 views
Favorite
Shares
0
Oct
20
Event Date
20 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
100 คน
Image
People
02 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ ที่กำลังจะขึ้น ชั้น ม.5-ม.6 สายวิทย์-คณิต เข้าร่วมโครงการค่าย MSE CAMP กิจกรรมสร้าง Portfolio และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาในสาขาวิชา โดยไม่ต้องสอบเข้า (กรณีผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ค่ายฯ) น้อง ๆ จะได้รับความรู้ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วันจัดกิจกรรม
20 ต.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

02 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62
08 ต.ค. 62

20 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
จัดโดย
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content