Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 4
13 พ.ย. 62
433 views
Favorite
Shares
0
Oct
12
Event Date
12 - 14 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50 คน
Image
People
07 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
30
Image
Register
550 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายที่จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางจิตวิทยาในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากค่ายไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

วันจัดกิจกรรม
• 12 - 14 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
550 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

07 - 26 ส.ค. 62
04 ก.ย. 62

12 - 14 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content