Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2562
23 ส.ค. 62
291 views
Favorite
Shares
0
Aug
26
Event Date
26 - 28 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไม่ระบุ
Image
People
24 ก.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนมัยธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานอักษราวิชาการ ประจำปี 2562 พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายภายในงาน อาทิเช่น นิทรรศการแนะนำสาขาวิชาของคณะ การจำหน่ายสอนค้าและอาหารจากภาควิชาต่าง ๆ การประกวดแข่งขันทั้งหมด 9 รายการ

วันจัดกิจกรรม
• 26 - 28 ส.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
• บุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

24 ก.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
26 - 28 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
จัดโดย
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content