Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17
23 ส.ค. 62
367 views
Favorite
Shares
0
Mar
16
Event Date
16 มี.ค. 63 - 08 เม.ย. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
180 คน
Image
People
01 ส.ค. 62 - 29 ก.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้น ม.4-5 และ ปวช.ปีที่ 1-2 ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบและนวัตกร และให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน

วันจัดกิจกรรม
• 16 มี.ค. 2563 - 08 เม.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
180 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
• ปวช.ปี 1-2
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 ส.ค. 62 - 29 ก.ย. 62
20 พ.ย. 62

16 มี.ค. 63 - 08 เม.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content