Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
OPEN HOUSE PSG 2019
23 ส.ค. 62
206 views
Favorite
Shares
0
Aug
27
Event Date
27 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไม่ระบุ
Image
People
25 ก.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปวช และผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดวาดภาพในงาน OPEN HOUSE PSG 2019 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์" โดย ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี ประกวดวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เริ่มแข่งเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ลงทะเบียนเริ่มเวลา 8:00 น.

วันจัดกิจกรรม
27 ส.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

25 ก.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
27 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
Related Content