Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science Week 2019 "วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวไกล นำไทยสู่สากล"
23 ส.ค. 62
428 views
Favorite
Shares
0
Aug
26
Event Date
26 - 28 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไม่ระบุ
Image
People
12 ก.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 พบกับนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราก้าวเข้าสู่สังคมในวิถีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ศิลปากรมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลทางความคิดทั้งแนวความคิดเชิงตรรกะวิชาการผสมผสานแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่ช่วยนำพาประเทศให้ทัดเทียมอยู่ในระดับสากล ชมนิทรรศการจากทุกภาควิชา นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี - โท - เอก พร้อมนิทรรศการจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) งานเปิดบ้าน Open House ผลงานวิจัยคณาจารย์ การเสวนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมร่วมสนุก และกิจกรรมการแข่งขันมากมายภายในงาน

วันจัดกิจกรรม
• 26 - 28 ส.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
• บุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

12 ก.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
26 - 28 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
Related Content