Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมหลักสูตรยอดนิยมที่คนเลือกสมัคร ใน TCAS 62 รอบที่ 3 - 4
16 ส.ค. 62
5,600 views
Favorite
Shares
0

          ทปอ. เปิดเผยถึงข้อมูลการสมัคร TCAS 62 รอบที่ 3 - 4 กับยอดผู้สมัครในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รวมทั้งหลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันที่สูงสุด จากจำนวนผู้สมัครและการเปิดรับ โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ถือว่ามีความสำคัญ ในการประกอบการตัดสินใจเลือกสมัครในรอบต่าง ๆ ของเด็ก TCAS 63

 

หลักสูตรที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุดใน TCAS 62 รอบที่ 3

อันดับที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 3,151 คน

จำนวนรับ 30 คน

 

อันดับที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 2,723 คน

จำนวนรับ 30 คน

 

อันดับที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 2,620 คน

จำนวนรับ 25 คน

 

อันดับที่ 4

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 2,599 คน

จำนวนรับ 240 คน

 

อันดับที่ 5

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวนผู้สมัคร 2,179 คน

จำนวนรับ 65 คน

 

หลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุดใน TCAS 62 รอบที่ 3

อันดับที่ 1

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 650 คน

จำนวนรับ 2 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 325

 

อันดับที่ 2

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 477 คน

จำนวนรับ 2 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 239

 

อันดับที่ 3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนผู้สมัคร 927 คน

จำนวนรับ 4 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 232

 

อันดับที่ 4

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวนผู้สมัคร 1,009

จำนวนรับ 5 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 202

 

อันดับที่ 5

คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 1,680 คน

จำนวนรับ 10 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 169

 

หลักสูตรที่มีผู้เลือกสมัครเป็นอันดับที่ 1 มากที่สุดใน TCAS 62 รอบที่ 3

อันดับที่ 1

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 853 คน

 

อันดับที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 806 คน

 

อันดับที่ 3

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนผู้สมัคร 798 คน

 

อันดับที่ 4

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ยัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

จำนวนผู้สมัคร 691 คน

 

อันดับที่ 5

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 675 คน

 

หลักสูตรที่ผู้สมัครมากที่สุดใน TCAS 62 รอบที่ 4

อันดับที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำนวนผู้สมัคร 1,188 คน

จำนวนรับ 96 คน

 

อันดับที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนผู้สมัคร 1,128 คน

จำนวนรับ 35 คน

 

อันดับที่ 3

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้สมัคร 1,178 คน

จำนวนรับ 110 คน

 

อันดับที่ 4

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนผู้สมัคร 1,043 คน

จำนวนรับ 97 คน

 

อันดับที่ 5

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนผู้สมัคร 975คน

จำนวนรับ 75 คน

 

หลักสูตรที่มีการแข่งขันมากที่สุดใน TCAS 62 รอบที่ 4

อันดับที่ 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนผู้สมัคร 217 คน

จำนวนรับ 1 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 217

 

อันดับที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนผู้สมัคร 192 คน

จำนวนรับ 1 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 192

 

อันดับที่ 3

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนผู้สมัคร 275 คน

จำนวนรับ 2 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 138

 

อันดับที่ 4

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำนวนผู้สมัคร 264 คน

จำนวนรับ 2 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 132

 

อันดับที่ 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวนผู้สมัคร 447 คน

จำนวนรับ 4 คน

อัตราแข่งขัน 1 : 112

 

หลักสูตรที่มีจำนวนรับมากที่สุด ใน 5 อันดับ ใน TCAS รอบ 4

อันดับที่ 1

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จำนวนผู้สมัคร 376 คน

จำนวนรับ 400 คน

 

อันดับที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จำนวนผู้สมัคร 502 คน

จำนวนรับ 400 คน

 

อันดับที่ 3

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนผู้สมัคร 234 คน

จำนวนรับ 320 คน

 

อันดับที่ 4

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (มจพ.ปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนผู้สมัคร 128 คน

จำนวนรับ 320 คน

 

อันดับที่ 5

คณะบริหารธุรกิจ หักสูตรสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จำนวนผู้สมัคร 18 คน

จำนวนรับ 300 คน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.thaipbs.or.th / https://news.thaipbs.or.th/content/280275 / www.cupt.net

 

พี่ปลูก

Related Content