Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK (รุ่นที่ 7)
09 ก.ค. 62
311 views
Favorite
Shares
0โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 1 ปีการศึกษา  (High School Academic Year Program)  มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรร ตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเป็นระยะเวลา   1   ปีการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศสและประเทศจีน  เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติซึ่งต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ของประเทศอุปถัมภ์อย่างดียิ่ง โดยนักเรียนทุนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ และได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลกอีกด้วยและในวาระเข้าสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )


กำหนดการสอบ 
- ส่วนกลาง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลาสอบ 10.00 – 11.30 น. ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ
- ต่างจังหวัด วันเวลาตามที่โรงเรียนศูนย์ประสานงานกำหนด (สอบถามอาจารย์ประสานงานอีกครั้ง) ณ ศูนย์ประสานงานสอบประจำโรงเรียน ในแต่ละจังหวัด
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 250 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 02-5804470, 096-4925994, 091-7802166, 092-3849119, 098-286-0598
Line Official : @bwkinternational หรือส่งข้อความทาง inbox : https://www.facebook.com/bwkinternational/

Related Content