Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้น
12 มิ.ย. 62
750 views
Favorite
Shares
0GJ Thailand One month exchange program in 12 countries โครงการแลกเปลี่ยนที่เหมาะกับนักเรียนที่อยากสัมผัสการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศในระยะเวลาสั้น ๆ 1 เดือน ถึง 1 ปี น้อง ๆ นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้ให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ  ได้ฝึกการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตได้รู้จักตนเองและรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้แสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะตนเอง ต่อโรงเรียน ชุมชนในสังคมใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
- อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง
- กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
- สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ

สามารสมัครผ่าน Website >> https://www.gjthailand.org/programs/academic-year-program.html
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กรกฎาคม 2562 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าสมัคร 200 บาท

กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมรับทุนสมทบ ดังนี้
ลำดับที่ 1 รับทุน 25,000 บาท
ลำดับที่ 2-5 รับทุน 20,000 บาท
ลำดับที่ 6-10 รับทุน 15,000 บาท
ลำดับที่ 11-20 รับทุน 10,000 บาท
รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ทุนเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/gjthailand

Related Content