Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 23 (ปี 2020-2021)
31 พ.ค. 62
773 views
Favorite
Shares
0Youth For Understanding (YFU) เป็นองคก์รอาสาสมคัรจากทั่วโลกที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการโดยองคก์รที่มีความเห็นชอบร่วมกัน เพื่อสร้างให้โลกมีสันติสุข ทั้งนี้ประกอบด้วย องคก์รมากกว่า 55 องค์กร จาก 6 ทวีปทั่วโลก  YFU เป็นผู้นำโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทางวัฒนธรรมและการศึกษามากว่า 65 ปี 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ที่กำหนด (ดูรายละเอียดในใบสมัคร)
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 หรือ 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  
*นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ย้อนหลัง 2 ปี (ปีการศึกษา 2560-2561)  2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
- ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือก วาย.เอฟ.ยู. ทั่วประเทศ
- ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 
(1) ใบสมัคร 
(2) ผลการเรียนปีการศึกษา 2560-2561 (4 ภาคเรียน) 
ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ณ ศูนย์รับสมัครสอบ พร้อมรับบัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงในวันสอบ
- สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
- ผู้สอบผ่าน เข้าฟังปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 มิถุนายน 2562  
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ >> 23 มิถุนายน 2562  
ประกาศผลสอบ >>4 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/YFUThailandOffice/

Related Content