Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) รุ่น 27/34
27 พ.ค. 62
1,094 views
Favorite
Shares
0


นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 27/34 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้... สอบ 23 มิย.62 ทั่วประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) รับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 27 /34 ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2562-2563) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (สมทบ) รุ่น 34 
สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองจะต้องสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ทุนและส่งเสริมนักเรียน ได้มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศ 
- เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ ในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
- เพื่อส่งเสริมมิตรภาพแก่เยาวชนและครอบครัวให้ เกิดสันติภาพถาวรต่อโลก 
- เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเผยแผ่แลกเปลี่ยนศิลป วัฒนธรรมและภาษากับต่างประเทศ 
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเสริมสร้างทักษะชีวิต
 
คุณสมบัติ 
- มีสัญชาติไทย
- กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5
- อายุ 15 -18.5 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม  2563 
- ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (ห้ามนักเรียนติด 0 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ) 
 
ระยะเวลาโครงการ 
- 6–12สัปดาห์ (เดินทางเดือนเมษายน2563) 
- 1 เทอม (ประมาณ 4-5 เดือน) เดินทางเดือนมกราคม, กรกฎาคมหรือสิงหาคม2563 
- 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8-10 เดือน) เริ่มเดินทางในเดือนเมษายน, กรกฎาคม, สิงหาคม-กันยายน 2563 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2562
สอบทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 10.30 น.
 
อ่านระเบียบการเพิ่มเติม >> http://www.yesthailand.org/yes_news.php?Id=321
Related Content