Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ทปอ. แถลงข่าวสรุปการสมัคร TCAS รอบ 1 – 4
23 พ.ค. 62
4,838 views
Favorite
Shares
0

ทปอ. แถลงข่าวสรุปการสมัคร TCAS รอบ 1 – 4
Big Data จากระบบ TCAS 62
สะท้อนผลมหาวิทยาลัยไทยต้องปรับตัวอย่างรุนแรงในยุค Disruption

 

จากการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้ระบบการศึกษาไทยมีความตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ. แถลงผล TCAS ตั้งแต่รอบ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2562 มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็นดังนี้

 

วันประวัติศาสตร์แห่ง Big Data

ประธาน ทปอ. กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ ทปอ. สามารถจัดทำข้อมูล Big Data ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งระบบ TCAS ทำให้เกิดข้อมูลอันเป็นที่ประจักษ์ที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และสะท้อนว่า ทำไมมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว และเห็นว่ากำลังคนของประเทศและจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีความไม่สมดุลอย่างไร

 

ภาพรวม TCAS ทั้ง 5 รอบ
- TCAS 62 เปิดรับทั้งหมด 5 รอบ
- มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 70 สถาบัน
- มีสาขาวิชาที่รับจำนวน 91,340 สาขาวิชา
- มีจำนวนรับ 445,364 ที่นั่ง

 

สถิติที่น่าสนใจ จากผลการคัดเลือก TCAS รอบ 1 – 3
- ผู้ผ่านคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ รวมทั้ง 3 รอบ 151,806 คน 
- รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับ 130,140 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 58,364 (44.85%)
- รอบที่ 2 โควตา รับ 99,033 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 51,213 คน (51.71%) 
- รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับ 95,124 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 42,229 คน (44%) 
- รอบที่ 4 แอดมิชชัน รับ 91,340 ที่นั่ง
- รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับ 29,727 ที่นั่ง  (รอบนี้ มหาวิทยาลัยจะรวบรวมจำนวนที่นั่งที่เหลือแต่ละรอบ และอาจจะประกาศเพิ่มจำนวนที่นั่ง)

 

หลักสูตรที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด หรือได้รับความนิยมมากที่สุด ใน TCAS รอบที่ 3
- อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน(ภาคปกติ) มก. สมัคร 3,151 คน รับ 30 คน   
- อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มก. สมัคร 2,723 คน รับ 30 คน 
- อันดับที่ 3  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มก. สมัคร 2,620 คน รับ 25 คน   
- อันดับที่ 4  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มธ. สมัคร 2,599 คน รับ 240 คน 
- อันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มศว สมัคร 2,179 คน รับ 65 คน 

 

หลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุดใน TCAS 62 รอบที่ 3   
- อันดับที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ มก. สมัคร 650 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1 : 325  
- อันดับที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) ภาคปกติ มก. สมัคร 477 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน1 : 238.50 
- อันดับที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์  มข. สมัคร 927 คน รับ 4 คน อัตราแข่งขัน 1 : 231.75 
- อันดับที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มศว สมัคร 1,009 รับ 5 คน. อัตราแข่งขัน 1 : 201.80
- อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) มก. สมัคร 1,680 คน รับ 10 คน อัตราแข่งขัน 1 : 168

 

หลักสูตรที่มีผู้เลือกเป็นอันดับที่ 1 มากที่สุด 5 อันดับแรก ใน TCAS รอบที่ 3
- อันดับที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษศาสตร์ มธ. ผู้สมัคร 853 คน 
- อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) มก. สมัคร 806 คน 
- อันดับที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม มน. สมัคร 798 คน 
- อันดับที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ยัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  มพ. สมัคร 691 คน 
- อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มก. สมัคร 675 คน 

 

หลักสูตรที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก TCAS รอบ 4 แอดมิชชัน
- อันดับที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มอ. สมัคร 1,188 คน รับ 96 คน 
- อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มบ. สมัคร 1,128 คน รับ 35 คน 
- อันดับที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  จุฬาฯ สมัคร 1,178 คน รับ 110 คน   
- อันดับที่ 4 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มธ. สมัคร 1,043 คนรับ 97 คน   
- อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มบ. สมัคร 975คน รับ 75 คน 

 

ส่วนหลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด ใน TCAS รอบที่ 4
- อันดับที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มน. สมัคร 217 คน รับ 1 คน อัตราแข่งขัน 1 : 217  
- อันดับที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มน. สมัคร 192 คน รับ 1 คน อัตราแข่งขัน 1 : 192 
- อันดับที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต ภาคปกติ มบ. สมัคร 275 คน รับ 2 คน  อัตราแข่งขัน 1 : 137.50   
- อันดับที่ 4 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มอ. สมัคร 264 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 1 : 132 
- อันดับที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มศว สมัคร 447 คน รับ 4 คน อัตราแข่งขัน 1 : 111.75 

 

หลักสูตรที่มีจำนวนรับมากที่สุด ใน TCAS 62 รอบที่ 4
- อันดับที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมัคร 376 คน รับ 400 คน 
- อันดับที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มอ. สมัคร 502 คน รับ 400 คน 
- อันดับที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มจพ. (ปราจีนบุรี) สมัคร 234 คน รับ 320 คน 
- อันดับที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มจพ.(ปราจีนบุรี) สมัคร 128 คน รับ 320 คน
- อันดับที่ 5 คณบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี  ม.เกษมบัณฑิต สมัคร 18 คน จำนวนรับ 300 คน 

 

สรุปการสมัคร TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น
ผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขาและชำระเงินค่าสมัคร สมัครเสร็จสมบูรณ์
จำนวน 72,314 คน
ประกาศผลวันที่ 29 พ.ค. 62

 

บทสรุปของระบบ TCAS 62 จะเป็นอย่างไร ทีมงาน PLOOK TCAS ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคน

การอยู่กับความฝันที่ไม่เป็นจริง ดีกว่าการใช้ชีวิตจริง...โดยไม่มีฝัน !

 

พี่นัท  นัททยา    

Related Content