Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563–2564)
11 เม.ย. 62
336 views
Favorite
Shares
0

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษา และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา


ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
- ประเภททุนทั่วไป 
- ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP 
- ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ทุน 
- ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES 


คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. สัญชาติไทย
2. ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2547
3. กำลังจะศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา พ.ศ.2562 
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี
6. ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ 
7. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ากว่า 2.30 


วิธีสมัคร  : http://afsthailand.org 
- สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2562 
- สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
- ระเบียบการเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1N4ZT8KDjfryniegexTXwM-23zcrrUDtw/view

Related Content