Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2560
22 ก.พ. 61
6,380 views
Favorite
Shares
0

O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพิ้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ประเมินตามมาตราฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 01 ภาษาไทย, 02 สังคมศึกษา, 03 อังกฤษ, 04 คณิตศาสตร์, 05 วิทยาศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ O-NET

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน

2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา

3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

 

สำหรับ ม. 6 คะแนน O-NET ยังนำไปใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยด้วย !

 

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในห้องสอบ

- บัตรประจำตัวประชาชน

- หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย

- หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

1. ปากกา

2. ดินสอดำ 2B

3. ยางลบ

4. กบเหลาดินสอ

 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

- ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

- ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ

- ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

- ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

- ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ

- อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรม ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

- ให้นั่งสอบจนหมดเวลา หากมีเหตุจำเป็นให้แจ้งเหตุผลกับกรรมการคุมสอบ กรรมการจะพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสม

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ

จัดสอบ : 3 – 4 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบ : 3 เมษายน 2561

 

ตารางสอบ

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ภาพ : สทศ. www.niets.or.th

 

รูปแบบข้อสอบ

ภาษาไทย 80 ข้อ

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 70 ข้อ (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน)

- รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)

สังคมศึกษา 90 ข้อ

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 80 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)

ภาษาอังกฤษ 80 ข้อ 

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 80 ข้อ (ข้อละ 1.25 คะแนน)

คณิตศาสตร์ 40 ข้อ

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 28 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน)

- รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 12 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน)

วิทยาศาสตร์ 58 ข้อ

- รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ (ข้อละ 1.6 คะแนน)

- รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน)


ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาการสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2560
รวมแนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ทั้ง 5 วิชา
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบ

 

 

Related Content