Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ตารางสอบ การเตรียมตัวสอบ GAT/PAT ปี 2561
23 ม.ค. 61
12,475 views
Favorite
Shares
0

มาถึงแล้วสนามสอบแรกของเด็ก ม. 6 ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 ปีนี้ลดการสอบ GAT/PAT เหลือแค่รอบเดียว และนำคะแนนไปยื่นเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบต่าง ๆ 

GAT (General Aptitude Test) หรือ ความถนัดทั่วไป คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า GAT เชื่อมโยง 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า GATภาษาอังกฤษ 50 %

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) หรือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ คือ การวัดความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ มี 7 วิชาความถนัด คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 ภาษาจีน
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ภาษาบาลี
PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

 

การแต่งกาย

- การแต่งกาย แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในห้องสอบ 

- บัตรประจำตัวประชาชน
- หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
- หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

1. ปากกา
2. ดินสอดำ 2B
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

- ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
- ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
- อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรม ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
- ให้นั่งสอบจนหมดเวลา หากมีเหตุจำเป็นให้แจ้งเหตุผลกับกรรมการคุมสอบ กรรมการจะพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสม

 

ข้อปฏิบัติพวกนี้ มีคนทำผิดกติกากันทุกปี อยากให้น้อง ๆ ระมัดระวังและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด เพื่อตัวของน้อง ๆ เอง

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ : 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ​
จัดสอบ : 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลสอบ : 5 เมษายน 2561

 

ตารางสอบ

 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

GAT ตอนที่1  |  GAT ตอนที่2  |  PAT1   |  PAT2  |   PAT3  |  PAT4  |  PAT5  |  PAT6  |  PAT7.1  |  PAT7.2  |  PAT7.3  |  PAT7.4  |  PAT7.5  |  PAT7.6  |  PAT7.7 

 

 

Related Content