Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561
21 พ.ย. 60
6,063 views
Favorite
Shares
0

การสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ GAT/PAT เป็นสนามแรกที่ต้องเจอ น้อง ๆ รู้ตัวกันแล้วใช่ไหมว่าอยากเข้าคณะอะไร และต้องใช้วิชาอะไรบ้าง ไม่ต้องสอบทุกวิชานะ GAT ต้องสอบทุกคน ส่วน PAT เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ก็พอจ้า พร้อมแล้วไปลุยกันเลย

 

GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป

การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. GAT เชื่อมโยง ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 
2. GAT ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ

การวัดความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4  ภาษาจีน
PAT 7.5  ภาษาอาหรับ
PAT 7.6  ภาษาบาลี
PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

 

GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 แตกต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างไร

1. ลดการสอบเหลือการสอบเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
2. เพิ่มวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) คือ วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)  โดยสอบวันเวลาเดียวกับการสอบ PAT 7.1 – 7.6

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครสอบ

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ 

ลงทะเบียน/สมัครสอบ : 22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบ : 22 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2560
สอบ : 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลสอบ : 5 เมษายน 2561

 

ภาพ : www.niets.or.th


การสมัครสอบ 

สมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ >> Click
1. เข้าระบบ GAT/PAT ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบ และ สำหรับผู้สมัครสอบ 
2. ลงทะเบียน เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าระบบ เลือกเมนู ลงทะเบียบ (รายใหม่)
3. สมัครสอบ เข้าระบบแล้วเลือกเมนู สมัครสอบ เลือกวิชาที่ต้องการสอบ เลือกเขต/อำเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ 
4. พิมพ์ใบจ่ายเงิน ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
5. สนามสอบ ผู้ที่ต้องการสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เลือกสนามสอบที่ประสงค์จะไปสอบ ตามรายชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ปรากฏ ผู้ที่ต้องการสอบในจังหวัดอื่น ตรวจสอบการเลือกอำเภอ/จังหวัดที่จะไปสอบไม่ต้องเลือกสนามสอบ
6. การสมัครสอบสำหรับชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ส่งแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายประกาศ
7. การแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครสอบ ส่งแบบคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลแนบท้ายประกาศ

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2561

 

การจัดสอบ GAT/PAT สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.niets.or.th/th/catalog/view/246

Related Content