Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ข้อควรรู้ก่อนเข้าสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560
25 ต.ค. 59
73,380 views
Favorite
Shares
0คืนก่อนสอบ 

- เตรียมบัตรแสดงตน บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
- เช็คบัตรประจำตัวผู้สอบ ดูแผนที่สนามสอบ ศึกษาเส้นทางการเดินทาง
- จัดเตรียมชุด (ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเรียบร้อย)
- เตรียมดินสอ ปากกา กบเหลา ยางลบ
- อย่าเครียด 
- อย่านอนดึก 

วันสอบ
- รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย ควรเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ
- ควรเผื่อเวลาในการเดินทางไว้สัก 2 ชั่วโมง เผื่อรถติดนะคะ
- ก่อนถึงเวลาเข้าห้องสอบ ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะ 
- ทำสมาธิ ลดความตื่นเต้น
 

ระเบียบและข้อปฎิบัติในการสอบ
1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ
5. ห้าม นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ใช้ดูเวลาเท่านั้น

บัตรแสดงตน 
- บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือ 
- บัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชนชัดเจน

อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้
- ดินสอดำ 2B 
- ยางลบ
- ปากกา
-กบเหลาดินสอ

**PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถนำดินสอ หรือ ปากกา สำหรับเขียนรูปลายเส้น

คำแนะนำในการทำข้อสอบ
- ตรวจสอบกระดาษคำตอบว่าเป็นชื่อ-สกุล
- เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็นต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง
- อ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบแต่ละวิชาให้เข้าใจและตรวจสอบว่าได้ข้อสอบครบทุกหน้า
- ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบลงบนกระดาษคำตอบให้เต็มวง ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560


ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560


ข้อมูล สทศ 

Related Content