Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ
05 ต.ค. 59
11,642 views
Favorite
Shares
0การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรือ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำคะแนนที่ได้ใช้ในการยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรง เท่านั้น ไม่ได้ใช้ในระบบแอดมิชชั่น 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ม.4 - ม.5 สมัครไม่ได้

9 วิชาสามัญ ประกอบไปด้วย 
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- อังกฤษ 
- คณิตศาสตร์ 1
- คณิตศาสตร์ 2
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- ฟิสิกส์
- เคมี 
- ชีววิทยา

**ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา สอบเฉพาะวิชาที่ใช้ ตามเงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด**

กำหนดการ 
เปิดรับสมัครสอบ 5 - 24 ต.ค. 59 ปิดระบบวันสุดท้ายเวลา 23.59 น.
การชำระเงินค่าสมัคร ไม่เกินวันที่ 25 ต.ค. 59 ปิดระบบชำระเงินวันสุดท้ายเวลา 20.00 น.
ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท
ประกาศเลขที่นั่งสอบ 15 พ.ย. 59 
สอบ 24 - 25 ธ.ค. 59

วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.onetresult.niets.or.th/ndirweb

ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัส ลงทะเบียบขอรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้สมัครสอบรายเก่งสามารถใช้รหัสเดิมได้
2. สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกจังหวัดที่จะไปสอบ 
3. พิมพ์ใบสมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบ
4. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และเลือกกลุ่มพื้นที่สนามสอบ 
กลุ่มที่ 1 ต้องการสอบในกรุงเทพ ตรวจสอบการชำระเงิน และเลือกกลุ่มพื้นที่สนามสอบที่จะไปสอบตามขั้นตอน
กลุ่มที่ 2 ต้องการสอบต่างจังหวัด ตรวจสอบการชำระเงิน ไม่ต้องเลือกกลุ่มพื้นที่สนามสอบ
5. ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ
- การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร กรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
- การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายวิชาในการสมัครสอบ กรอกแบบคำข้อแก้ไขรายวิชาที่มีกำหนดการสอบตรงกัน
 
เอกสาร กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาประจำปีการศึกษา 2560 

ติดต่อสอบถาม 
โทร 02-2173800 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
Fax. 02-2192996 ระบบอัตโนมัติ
Email: NDIR9@niets.or.th
ไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง กลุ่มงานบริการการทดสบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 63 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ติดต่อด้วยตนเอง ที่ทำการ สทศ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 63 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. 

Related Content