บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
8.8K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

1. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
          การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
          พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย ในราชวงศ์พระร่วงมี 9 พระองค์ได้แก่
                    – พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
                    – พ่อขุนบานเมือง
                    – พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                    – พระยาเลอไทย
                    – พระยางั่วนำถุม
                    – พระมหาธรรมราชาที่ 1
                    – พระมหาธรรมราชาที่ 2
                    – พระมหาธรรมราชาที่ 3
                    – พระมหาธรรมราชาที่ 4

          การปกครองสมัยสุโขทัย
          ลักษณะการปกครอง แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ
                    – สมัยสุโขทัยตอนต้น ปกครองแบบพ่อปกครองลูก
                    – สมัยสุโขทัยตอนปลาย เริ่มตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ปกครองแบบธรรมราชา
          การปกครองราชธานี เมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่าน
                    – ราชธานีหรือเมืองหลวง พระมหากษัตริย์ทรงปกครองเอง
                    – เมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่าน ปกครองโดยพระราชโอรสหรือเจ้านายที่เป็นราชวงศ์ชั้นสูง

          เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
                    – การเกษตร
                    – การค้า
                    – การทำเครื่องสังคโลก

          การสิ้นสุดสมัยสุโขทัย
          สิ้นสุดลงสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 4 ใน พ.ศ. 1981 ไม่มีกษัตริย์สุโขทัย ทำให้ต่อมาในปี พ.ศ. 2006 อาณาจักรสุโขทัยถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา

2. บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
          – พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย
          – พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุด
          – พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง
3. ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ที่น่าภูมิใจควรค่าให้อนุรักษ์
          ศิลปกรรม
                    – สถาปัตยกรรม
                    – ประติมากรรม


                                 


                    – ภาพลายเส้น
          ขนบธรรมเนียมประเพณี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
                    อักษรไทย พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์
                    เครื่องสังคโลก
                    ชลประทาน สร้างฝายกั้นนํ้า ทำนบกั้นนํ้า สระนํ้าและบ่อเก็บนํ้าแหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th   

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อาณาจักรสุโขทัย
3.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิทธิพื้นฐาน
13.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย
12.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักคำสอนสำคัญของศาสนาต่าง ๆ
8.2K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 3
145.8K views