บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
3.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
          เป็นการรู้จักพอประมาณและมีเหตุผล พอมี พอกิน และมีแนวทางปฎิบัติดังนี้
                    – พออยู่ พอกิน พอใช้
                    – ประหยัด
                    – ประกอบอาชีพสุจริต
                    – ไม่แก่งแย่งผลประโยชน์
                    – นำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้กับวิถีชีวิต
2. การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
          ด้านการใช้จ่าย
                     – ใช้เงินในสิ่งที่เป็นประโยชน์
                     – ใช้เงินเลือกซื้อสินค้าและบริการ
                     – เก็บออม
                     – ซื้อสินค้าและบริการด้วยเงินออม
          ด้านการแต่งกาย
                     – ราคาไม่แพงมาก
                     – ไม่ยึดติดกับยี่ห้อ
                     – ไม่แต่งตัวเลียนแบบ
          ด้านการรับประทานอาหาร
                    – ซื้ออาหารในโรงเรียนที่ถูกกว่านอกโรงเรียน 
3. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
          การประกอบอาชีพ
          การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชน
                    – ต่อรองราคาได้
                    – มีการกู้ยืม

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th  

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก
10.6K views
ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 4 ชุดที่ 4
8.5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์
22.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
10.9K views