บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 4.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
          เป็นการรู้จักพอประมาณและมีเหตุผล พอมี พอกิน และมีแนวทางปฎิบัติดังนี้
                    – พออยู่ พอกิน พอใช้
                    – ประหยัด
                    – ประกอบอาชีพสุจริต
                    – ไม่แก่งแย่งผลประโยชน์
                    – นำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้กับวิถีชีวิต
2. การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
          ด้านการใช้จ่าย
                     – ใช้เงินในสิ่งที่เป็นประโยชน์
                     – ใช้เงินเลือกซื้อสินค้าและบริการ
                     – เก็บออม
                     – ซื้อสินค้าและบริการด้วยเงินออม
          ด้านการแต่งกาย
                     – ราคาไม่แพงมาก
                     – ไม่ยึดติดกับยี่ห้อ
                     – ไม่แต่งตัวเลียนแบบ
          ด้านการรับประทานอาหาร
                    – ซื้ออาหารในโรงเรียนที่ถูกกว่านอกโรงเรียน 
3. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
          การประกอบอาชีพ
          การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชน
                    – ต่อรองราคาได้
                    – มีการกู้ยืม

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อาณาจักรสุโขทัย
5.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
5.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
65.4K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิทธิพื้นฐาน
13.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ
53.7K views