บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 24.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

1. พลเมืองดีของชุมชน ต้องปฏิบัติดังนี้
          การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชน
          การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
                    – อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
                    – รักษาสาธารณสมบัติ
                    – อนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน
                    – พัฒนาชุมชน2. การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
          บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำและผู้ตาม
                    – ชั้นเรียน ผู้นำ คือ หัวหน้าชั้น มีหน้าที่ดูแลสมาชิก ส่วนสมาชิกที่เป็นผู้ตามต้องปฏิบัติตามผู้นำ แสดงความคิดเห็นได้
                    – โรงเรียน ผู้นำสูงสุด คือ ผู้อำนวยการ มีหน้าที่บริหารและตัดสินใจเรื่องในโรงเรียน ส่วนทุกคนในโรงเรียน คือ ผู้ตาม ต้องปฏิบัติตามนโยบายและร่วมมือ
                    – ชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่นถือเป็นผู้นำ ตัดสินใจการพัฒนาชุมชน ชาวบ้าน คือผู้ตามต้องให้ร่วมแสดงเห็นเพื่อความสงบสุขและความเข้มแข็งชุมชน          การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ทำได้ดังนี้
                    – มีเป้าหมายร่วมกัน
                    – มีส่วนร่วมในการทำงาน
                    – ติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม
                    – ร่วมมือประสานงานในกลุ่ม
                    – ตัดสินใจร่วมกัน
                    – มีผลประโยชน์ร่วมกัน
3. สิทธิพื้นฐานของเด็ก
          เด็ก คือ ชายและหญิงที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี มีสิทธิ ได้แก่
                    – สิทธิที่จะมีชีวิต
                    – สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
                    – สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
                    – สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
4. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีแนวทางดังนี้
                    – รับผิดชอบต่อหน้าที่
                    – มีระเบียบวินัย
                    – เสียสละ
                    – สามัคคี
                    – มีหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อาณาจักรสุโขทัย
5.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์
16.5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง บรรทัดฐานและวัฒนธรรมของสังคม
14.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประเพณีทั่วไทย
11.6K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 1
98.6K views