บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การปฏิบัติดี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
4.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

1.หน้าที่ชาวพุทธ
          การมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถานหรือวัด ทำได้ดังนี้
                    – รักษาความสะอาด
                    – ไม่ทำลาย
                    – บูรณะซ่อมแซม
                    – ดูแลและปรับปรุง
                    – บริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงรักษาวัด
          การแสดงความเคารพต่อศาสนสถานหรือวัด ทำได้ดังนี้
                    – แต่งกายให้สุภาพ
                    – เคารพพระรัตนตรัย
                    – ประพฤติตนให้เหมาะสม
                    – ทำบุญตักบาตร ไปวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม และสวดมนต์ไหว้พระ

2. มารยาทชาวพุทธ ประกอบด้วย
          การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ได้แก่
                    – การไปหาพระสงฆ์ที่วัด
                    – การยืน การเดิน และการนั่งที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ
                    – การนั่ง


      


3. ศาสนพิธี ประกอบด้วย
          การปฏิบัติตนในการอาราธนาต่าง ๆ มี 3 แบบ ได้แก่
                    – การอาราธนาศีล เป็นการกล่าวขอศีลจากพระสงฆ์
                    – การอาราธนาธรรม ทำต่อจากการอาราธนาศีล
                    – การอาราธนาพระปริตร ทำต่อจากการอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม
          ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ ในเดือนหนึ่ง ๆ มีวันพระ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 คํ่า วันขึ้น 15 คํ่า วันแรม 8 คํ่า และวันแรม 15 คํ่า หรือ 14 คํ่า ต้องไปทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรมที่วัด ละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี
4. การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
          ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
                    – สติ คือ ความระลึก
                    – สัมปชัญญะ คือ ความรู้ตัว
                    – สมาธิ คือ ความตั้งมั่นแห่งจิต
          การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา เป็นขั้นตอนบริหารจิตและเจริญปัญญา
                    วิธีปฏิบัติการบริหารจิตและการเจริญปัญญา
                              – กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้า
                              – สำรวมจิต
                              – นั่งสมาธิ
                              – ก่อนจะเลิกฝึกสมาธิให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ แผ่เมตตา

          การฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอย่างมีสติ
                    – ฝึกการยืนอย่างมีสติ
                    – ฝึกการเดินอย่างมีสติ
                    – ฝึกการนั่งอย่างมีสติ
                    – ฝึกการนอนอย่างมีสติ
          การฝึกกำหนดรู้ความรู้สึก
                    – ฝึกการเห็น
                    – ฝึกการได้ยิน
           การฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน เป็นสิ่งจำเป็น ในการศึกษา เพราะจะช่วยให้มีสติและสมาธิในการเรียน


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
11.9K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันกองทัพไทย
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การปฏิบัติต่อศาสนสถาน
4.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เงินและสถาบันการเงิน
12.3K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
64.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พลเมืองดีน่าชื่นชม
113.3K views