บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระธรรม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 26 ก.พ. 62
5.6K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


      
          ต้องศรัทธา โดยใช้ปัญญา มี 4 ประการ ดังนี้
                    – ความเชื่อในเรื่องกรรม
                    – ความเชื่อในเรื่องผลของกรรม
                    – ความเชื่อในเรื่องที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน
                    – ความเชื่อในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

          พุทธคุณ 3 เป็นความดีของพระพุทธเจ้า ได้แก่
                    – พระวิสุทธิคุณ คุณความดีด้านความบริสุทธิ์
                    – พระปัญญาคุณ คุณความดีของพระพุทธเจ้าที่ทรงพากเพียร
                   – พระกรุณาคุณ คุณความดีด้านความมีเมตตากรุณา
          หลักกรรม
                   ประเภทของกรรม กรรมมี 2 ประเภท ได้แก่
                             – กรรมดี
                             – กรรมชั่ว
          ผลของกรรม มี 2 ลักษณะ ได้แก่
                             – ผลของกรรมที่เกิดขึ้นทันที
                             – ผลของกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง

          ไตรสิกขา ประกอบด้วย
                             – ศีล
                             – สมาธิ
                             – ปัญญา
          โอวาท 3 เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ ได้แก่
                             – การไม่ทำความชั่ว
                             – การทำความดี
                             – การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
2. พุทธศาสนสุภาษิต
          เป็นคำสอนสั้นๆ เช่น
                    – สุข สงฺฆสฺส สามคฺคี (สุขา สังฆัสสะ สามัคคี : สุ–ขา สัง–คัด–สะ สา–มัก–คี)– ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข
                    – โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา (โลโกปัตถัมภิกา เมตตา : โล–โก–ปัด–ถำ–พิ–กา เมต–ตา)– เมตตาธรรมเป็นเครื่องคํ้าจุนโลกแหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
64.8K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 1
98.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
15.7K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เงินและสถาบันการเงิน
12.3K views